Văn bản HĐND phường

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền...

Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 55