Xuất bản sách về các hệ giá trị trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” là lời khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2022, lần thứ hai năm 2023. Trong lần xuất bản này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giữ nguyên chức vụ, cơ quan công tác của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo biên soạn nội dung cũng như của các tác giả bài viết tại thời điểm tổ chức Hội thảo (ngày 29/11/2022).

Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là vấn đề hệ trọng, đã được Đảng và Bác Hồ nhiều lần đề cập, khẳng định và có sự tiếp nối, bổ sung, hoàn thiện trong các văn kiện, nghị quyết,…

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), việc xây dựng các hệ giá trị và chuẩn mực trên đã được nâng lên tầm nhận thức mới, được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tạo lập cơ sở vững chắc để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

 

 Cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

 

Tuy nhiên, làm thế nào để những hệ giá trị này thấm sâu và trở thành những điều tự nhiên trong đời sống hằng ngày của nhân dân không phải việc dễ dàng, có thể làm ngay trong một sớm một chiều, mà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với các giải pháp đồng bộ và đặc biệt phải kiên trì, nghiêm túc, thực hiện thường xuyên, liên tục.

Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 24/11/2021: “Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045”, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Hội thảo không chỉ là dịp tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, mà còn góp phần làm sáng tỏ, phát triển các nội hàm về văn hóa, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trên cơ sở hơn 80 bài viết của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, và nhiều nhà khoa học tâm huyết gửi tham gia Hội thảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chọn lọc, xuất bản thành cuốn sách cùng tên.

Cuốn sách gồm 5  phần: Hệ giá trị và chuẩn mực con người; Hệ giá trị gia đình; Hệ giá trị văn hoá; Hệ giá trị quốc gia; Những vấn đề chung.

Các bài viết trong cuốn sách đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó.

Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: “Tính cấp thiết và yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, “Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam”; “Xây dựng hệ chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay để đưa vào cuộc sống”; “Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ trong giai đoạn mới: thực trạng và những vấn đề cần quan tâm”; “Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới”,… cuốn sách là kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như trăn trở, suy nghĩ đóng góp ý kiến của đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới...

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 527