UBND phường Giếng Đáy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính qua mạng

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chính quyền số, bên cạnh việc tuyên truyền nhân dân thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, UBND phường Giếng Đáy đã quán triệt các cán bộ, công chức, UBND phường thực hiện nghiêm túc, giải quyết căn bản hồ sơ trên môi trường mạng.

 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Giếng Đáy đã thành lập đoàn giảm sát, trực tiếp giảm sát cán bộ, công chức phưởng về thực hiện chính quyền điện tử. Đến nay, 100% cán bộ, công chức UBND phường Giếng Đây đã thực hiện văn bản điện tử, không còn sử dụng văn bản giấy.