Tiếp tục lan tỏa tinh thần cải cách hành chính

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng xuất hiện những vấn đề khó khăn mới. Với phương hướng nhiệm vụ đúng đắn và quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện tốt các nội dung trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh đặt ra mục tiêu với quyết tâm cao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Năm 2023, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tỉnh đã thẩm định 11 đề nghị xây dựng nghị quyết, 79 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến 70 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và trên 200 dự thảo văn bản khác của Trung ương, các sở, ban, ngành gửi đến; tự kiểm tra 29 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tự kiểm tra 10 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành và tiếp nhận, kiểm tra 71 văn bản quy phạm pháp luật do các địa phương gửi đến.

Đến hết năm 2023, đã có 1.367 (100%) TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 908 thủ tục (66,5%) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỉnh cũng đã tích hợp, kết nối 1.248 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia - là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về nội dung này. Toàn bộ quy trình giải quyết TTHC được thực hiện theo quy trình "5 bước tại chỗ" và "5 bước trên môi trường điện tử" thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, được xây dựng quy trình đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết...

Các nội dung trọng tâm, như: Cải cách tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng CCHC; cải cách tài chính công và đặc biệt là ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực và trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước... Quảng Ninh đều đạt được các kết quả khả quan. Các nhiệm vụ, giải pháp CCHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt với tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC đã từng bước xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; giúp tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở…

Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn có một số tồn tại hạn chế, như: Việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ còn chưa cụ thể, rõ mục tiêu, tiến độ, thời gian hoàn thành; công tác tham mưu cụ thể hóa một số chính sách theo phân cấp còn chậm; hạ tầng ứng dụng cổng dịch vụ công của tỉnh chưa hoàn thiện quá trình nâng cấp để xử lý công việc trên môi trường mạng nên còn chậm, đôi khi gián đoạn, gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý hồ sơ trực tuyến…

Đồng chí Phạm Quang Biển, Trưởng Phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ), cho biết: Những kết quả khả quan trong công tác CCHC đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2023 và cả giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, những tồn tại, hạn chế trong nội dung công tác này cũng có những ảnh hưởng đến nhiều nhiệm vụ công tác của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương. Việc thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, phân tích được nguyên nhân và tìm phương hướng, giải pháp khắc phục là hết sức quan trọng. 

Trước hết, tỉnh tiếp tục tập trung vào việc thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện bất cập, vướng mắc trong tổ chức thi hành để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo phù hợp với quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm cải thiện tốt hơn nữa môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; rà soát, đơn giản hóa các TTHC trong nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC…

Tỉnh tập trung rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Đồng thời, việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính - ngân sách cũng sẽ được chú trọng, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực lớn triển khai xây dựng hoàn thiện các tiêu chí của chính quyền điện tử, chính quyền số và các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch. Trong đó, ưu tiên trước hết cho việc chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC…

Nguồn CTT ĐT Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 533