Lấy ý kiến đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào hồ sơ Chương trình phát triển đô thị thành phố Hạ Long đến năm 20240