Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200: Nhà văn hóa khu 6 phường Giếng Đáy

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long tại Văn bản số 1365/UBND-QLĐT ngày 27/02/2024 của UBND Thành phố “V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 Nhà văn hóa khu 6, phường Giếng Đáy”,

Ngày 13/3/2024, Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của Thành phố, Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ phường, các đoàn thể chính trị xã hội phường, đơn vị tư vấn, đại diện khu phố, tổ dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ dân liên quan tổ chức hội nghị: Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200: Nhà văn hóa khu 6 phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long.