Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 Nhà văn hóa khu 5, phường Giếng Đáy

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của Thành phố, Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ phường, các đoàn thể chính trị xã hội phường, đơn vị tư vấn, đại diện khu phố, tổ dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ dân liên quan tổ chức hội nghị: Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 Nhà văn hóa khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long.