Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Giếng Đáy đối với hồ sơ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 5

Ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy chủ trì phối hợp cùng phòng, ban, đơn vị của Thành phố, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường, ban lãnh đạo khu phố, tổ dân và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn phường Giếng Đáy tổ chức hội nghị: Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Giếng Đáy đối với hồ sơ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 5 tại các phường Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu và Việt Hưng, thành phố Hạ Long.